leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?
De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.

  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap.

Hoe is de organisatie
In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten informatie over wat een leerlingenraad inhoudt. Uit elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.(groep 8 twee leerlingen) Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant. Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden. Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” en in “Het Lytse Nijs”. Dit is een verantwoordelijkheid van de leerlingenraad. De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.

Bij elke vergadering is juf Corina als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, en zijn het nieuwe schoojaar herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda. 
Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
Het team kan bespreekpunten inbrengen.
Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
Een half uur onder schooltijd in een ter beschikking staand klaslokaal of koffiekamer. 

Hoe is het kiesreglement?
Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 6 t/m 8. Leerlingen mogen maar 1 stem uitbrengen Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. Elke leerling wordt op de hoogte gebracht van de plaats, het uur en de datum van de stemming.

 

foto & video

onderwerpen

 

Leerlingen

  • « leerlingenraad