informatie over pesten

PESTPROTOCOL OBS DE LYTSE TERP 

Inleiding:

Pesten komt helaas voor in onze samenleving en zal ook bij ons op school voor kunnen komen. Als het zich voordoet op OBS De Lytse Terp pakken we het probleem serieus aan. Het verschil tussen pesten en plagen

Plagen

 • is onschuldig en gebeurt veelal onbezonnen en spontaan
 • gaat soms gepaard met humor
 • gebeurt tijdelijk en is van korte duur
 • de partijen zijn in principe gelijkwaardig; vaak is het één tegen één
 • is meestal te verdragen of te verwerken
 • soms is het leuk, maar het kan kwetsend of agressief zijn
 • partijen liggen niet voor langere tijd vast.

Pesten

 • oogt  berekend: iemand wordt bewust gekwetst of gekleineerd
 • is duurzaam: het gebeurt herhaaldelijk, systematisch en langdurig
 • de partijen zijn niet gelijkwaardig; er is macht bij de ene partij en onmacht bij de andere
 • de bedoelingen van de pester zijn negatief, afbrekend
 • vaak staat een gepeste alleen tegenover de groep van de pester en meelopers
 • de structuur van de situatie ligt vaak voor langere tijd vast

 Voorwaarden:

Bij die serieuze aanpak gelden een aantal voorwaarden:

 1. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen; leerlingen ( gepeste kinderen, pestende kinderen en de zwijgende groep ), leerkrachten en de ouders/verzorgers.
 2. Als school proberen we preventief pesten te voorkomen. Los van het feit of pesten wel of niet aan de orde is, maken we het onderwerp “pesten” bespreekbaar in de groepen  en spreken we met de leerlingen passende regels af, evt. naast de voor iedereen geldende schoolregels.
 3. Als pesten optreedt moeten de leerkrachten, in samenwerking met de ouders, dat kunnen signaleren en daarop duidelijk stelling nemen.
 4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak, zoals beschreven in dit protocol.
 5. Wanneer het probleem niet op de juiste wijze wordt aangepakt of de aanpak niet het gewenste resultaat oplevert dan is de inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. De vertrouwenspersoon kan het probleem onderzoeken, deskundigen raadplegen en het bevoegd gezag adviseren. Op de OBS De Lytse Terp is een vertrouwenspersoon aangesteld (Meester Niels en Juf Astrid).

 Het probleem “pesten”:

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere leeftijdsgroepen wordt er gepest. Een z.g. pestproject is niet voldoende om een eind te maken aan een evt. pestprobleem. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te laten komen binnen de lessen, zodat het preventief kan werken. 

Hoe gaan we er mee om:

De preventieve benadering staat centraal op OBS De Lytse Terp. Dat betekent dat we structureel aandacht besteden aan het sociale en pedagogisch klimaat op school.Daarvoor hanteren we de volgende aanpak:

 1. In de Kanjerlessen komen onderwerpen als veiligheid, hoe gaan we met elkaar om, rollen in een groep, aanpak van ruzies, etc. etc. aan bod.
 2. Werkvormen die voorkomen zijn o.a. klassengesprekken, rollenspel, spreekbeurt, groepsopdrachten, regels over omgaan met elkaar bespreken en afspreken.
 3. Het voorbeeld van leerkrachten ( en thuis de ouders en evt. oudere broers en zussen ) is van groot belang. Er zal minder gauw gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar verschillen worden aanvaard, en ruzies worden uitgesproken i.p.v. met geweld.
Agressief gedrag van leerkrachten, ouders en leerlingen wordt niet geaccepteerd. Leerkrachten nemen duidelijk stelling tegen dergelijke gedragingen.  


Hoe signaleren we pesterijen:

Leerkrachten moeten zich bewust zijn van en openstaan voor signalen die wijzen op gepest worden:

 • huilen                                                  
 • zich afzonderen
 • teruggetrokken zijn                             
 • minder presteren
 • agressief gedrag                                 
 • opvallend gedrag
 • verandering van gedrag                     
 • niet naar school willen
 • klagen.

Nog andere signalen die op pesterijen kunnen wijzen, zijn:

 • altijd een bijnaam, nooit bij de eigen naam genoemd worden
 • er worden z.g. leuke opmerkingen gemaakt over een klasgenoot, 
 • een klasgenoot voortdurend ergens de schuld van geven
 • briefjes doorgeven 
 • beledigen
 • opmerkingen maken over kleding
 • iemand isoleren
 • buiten school opwachten
 • slaan of schoppen
 • op weg naar huis achterna rijden
 • naar het huis van het slachtoffer gaan
 • digitale, verbale pesterijen via msn, chatten of e-mail 

In het algemeen gelden  bij ons op school de volgende uitgangspunten:

 • Een belangrijk uitgangspunt is dat het inschakelen van de leerkracht niet wordt opgevat als klikken. Vanaf de kleutergroep brengen we de kinderen al bij: “ Je mag niet klikken, maar als je gepest wordt of ruzie hebt met een ander kind, dan mag je hulp vragen aan een leerkracht! Dat is geen klikken!”
 • Een ander uitgangspunt is dat een medeleerling ook de verantwoordelijkheid heeft om het pestprobleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers mee verantwoordelijk voor de goede sfeer in de groep.
 • We gaan uit van samenwerken zonder bemoeienissen; school en ouders werken samen en halen voordeel uit een goede samenwerking en een goede communicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij moet waken over haar eigen grenzen. Het oplossen van de problemen op school door de leerkracht(en) en thuis door de ouders. Bij problemen van pesten zullen de directie en leerkracht(en) hun verantwoordelijkheid moeten nemen en indien nodig overleg voeren met de ouders. De inbreng van ouders blijft bij voorkeur beperkt tot het aanreiken van informatie, tot het geven van suggesties en tot het ondersteunen van de aanpak van de school.

  Op OBS De Lytse Terp gelden in alle groepen de volgende regels:

 • We houden rekening met elkaar
 • We houden rekening met de omgeving
 • We zorgen voor een goede sfeer. 

En we houden ons aan de volgende kanjerregels:

 • We helpen elkaar                                                     
 • We zijn te vertrouwen                 
 • Niemand doet zielig                                    
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit

Als er toch ruzie ontstaat of er wordt pestgedrag gesignaleerd en de afgesproken regels worden op dat moment vergeten of overtreden, dan moet er hulp geboden worden.  De aanpak bij conflictsituaties en pestgedrag bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1:    Probeer er eerst zelf ( en samen ) uit te komen.

Stap 2:    Op het moment dat één van de leerlingen er zelf niet uitkomt ( in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt ) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan de meester of juf voor te leggen.

Stap 3:    De volgende aanpak wordt door de leerkracht toegepast.

 1. Signaleren van het probleem.
 2. Luister en stel vragen. ( Wat is er aan de hand? Wat is je gevoel? )
 3. Allebei vertellen wat je graag wilt.
 4. Verzin zoveel mogelijk oplossingen en kies daarna de beste.
 5. Regel het verder. ( Wie, wat, waar, wanneer, hoe? )

 Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen volgen sancties.

Stap 4:    Bij herhaaldelijke ruzie /pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling in en houdt een bestraffend gesprek met de leerling die pest / ruzie maakt en er wordt contact opgenomen met de ouders. Leerkracht(en) en ouders proberen in goed overleg te werken aan een bevredigende oplossing.De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste leerling en begeleidt de pester, indien nodig in overleg met de ouders en/of externe deskundige Als de leerkracht het idee heeft dat er sprake is van onderhuids pesten in de groep, dan stelt de leerkracht een algemeen probleem aan de orde om langs die weg bij het probleem in de klas te komen.

Tenslotte nog over dit pestprotocol: 

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. OBS De Lytse Terp werkt structureel aan een goede sfeer op school en het voorkomen van pestgedrag en conflicten d.m.v. wekelijkse kanjerlessen passend bij de thema’s die leven in de groepen.

De doelstellingen daarbij zijn: 

 • We willen bereiken dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig en op hun gemak voelen op OBS De Lytse Terp, zodat ieder veel “schoolplezier” ervaart. 
 • We willen bereiken dat leerlingen, leerkrachten en ouders  begrippen als “respect,  veiligheid, vertrouwen, elkaar helpen” herkennen in de dagelijkse gang van zaken op OBS De Lytse Terp. 
 • We willen bereiken  dat de kinderen positief over zichzelf en een ander leren denken. 
 • We willen bereiken dat de kinderen minder last hebben van sociale stress en zich daardoor zelfverzekerder voelen, meer zelfvertrouwen hebben en zich weerbaar opstellen.  
 • We willen bereiken dat de kinderen oplossingen beschikbaar hebben in sociale situaties, waardoor er voor hen tijd en energie vrijkomt voor een betere concentratie en betere leerresultaten. 
 • We willen bereiken dat leerkrachten door hun gedrag en werkhouding zorgen voor een goed pedagogisch concept en een rustige / veilige sfeer op school om zo de bovenstaande doelen te bewerkstelligen.  

Meer informatie over de Kanjerlessen is te vinden op de website: www,kanjertraining.nl

 

foto & video